2022 FIRA RoboWorld Cup
最新消息
日期
比賽名次公告,請得獎者確認資料是否正確,如有錯誤麻煩來信告知! 09.05, 2022
大會手冊提供下載! 08.19, 2022
RoboSports Cup 賽程更新 08.10, 2022
AutoRace 賽程更新 08.08, 2022
競賽日期:2022/08/19-21! 15.06, 2022
報名截止日期:2022/07/29! 13.06, 2022
繳費資訊 13.06, 2022
Auto Race研習因疫情關係,改以線上方式進行。 04.26, 2022
Auto Race研習 04.18, 2022
2022 國際智慧機器人運動大賽研習營 04.06, 2022
報名已開放! 04.06, 2022